Proje ve Performans Ödevleri Yönetmeliği


Performans Ödevi:

Tüm derslerden her iki dönemde de en az 1 tane performans ödevi alınır ve aynı dönemde teslim edilir. Yani öğrencinin 12 dersi varsa 1. dönem 12 – 2.dönem 12 ödev alıp teslim etmelidir.

1) Aynı sınıftaki tüm öğrenciler için konu aynıdır.

2) Hazırlama Süresi 2-3 hafta kadardır.

3) Kapsamı; bir ünitenin bir konusu veya en fazla tamamı olabilir.

4) Grup çalışması olarak yapılabilir.

Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve ders ile ilgili çalışmaları da (DERS ve KATILIM) performans kapsamında ayrıca değerlendirilecektir. 

Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

Proje Ödevi:

Öğrenciler her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. 

Yılda yalnızca 1 proje yapılır. (Öğrenci 2 veya daha fazla proje aldığında sadece 1 tanesinin notu e-okul sistemine işlenebilir.) 1.dönem veya 2.dönem alınabilir.1.dönem alınan 1.dönemde, 2 .dönem alınan 2.dönemde teslim edilir ve puanı o döneme etki eder.

1) Her Öğrencinin Proje Konusu farklıdır.

2) Gerçekleştirme Süresi yaklaşık 1 dönemdir.

3) Kapsamı performans ödevlerinden çok fazladır. Neredeyse küçük birer teze benzerler. Bilimsel bir araştırmanın tüm basamakları bulunur.

4) Grup çalışması olarak yapılabilir

Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir. 

DAYANAK

Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır. 

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.